A Prehistoric #iSpyKI

2015.0727.Nwy.KI.LightlineArchitecturalWall.SusieTheDinosaur.full

That’s KI’s Lightline architectural wall protecting Susie the Mastodon at Southeastern University’s Mastodon exhibit.